منفی 30% نظارت بر مشاغل سازمان
منفی 15% نظارت بر دارایی و اقتصاد سازمان
منفی 3% نظارت اطلاعاتی (جامعه و دولت ها) سازمان
منفی 40% نظارت بر اتفاقات و پیش گیری سازمان
NULL نظارت سیاسی (کشور ها) سازمان
NULL نظارت قضایی سازمان
منفی 10% نظارت در حوزه آی تی و فناوری سازمان
منفی 50% نظارت در حوزه تحصیلی و معلومات سازمان