دو رکعت نماز به نیت امام مهدی (عج) می خوانی و در هر رکعت یک حمد و توحید باید خوانده شود.موقع خواندن حمد هنگامی که به "ایاک نعبد و ایاک نستعین"رسید باید آن را 100 مرتبه تکرار کنید.ذکر های رکوع و سجود نیز باید هفت بار خوانده شود.
در رکعت دوم نیر به همین کیفیت خوانده شود.
CopyRight 2017