نمایش تمامی اطلاعات محاسبه شده به دقت بررسی شده و بصورت ماهانه بروز رسانی می شود و میزان براساس سال تعریف شده